Obliczanie połączenia kołnierzowego z uszczelką gumową przy użyciu metody ASME

Obliczanie połączenia z uszczelką gumową kołnierza przy użyciu metody ASME - moment dokręcenia śrubDane: G,Hg, lb,tn, Ab – pole powierzchni przekroju rdzenia śruby Pw – napięcie wstępne śruby p – ciśnienie działające na połączenie Współczynniki obliczeniowe uszczelki...

Rozkład obciążeń na wpuście pryzmatycznym – Połączenia z wpustem pryzmatycznym – projektowanie połączeń

Rozkład obciążenia na wpuście Mechanizm przenoszenia obciążeń z wału na wpust   Gdzie: P-siłą wypadkowa działająca na boczną ścianę wpustu e-odległość między siłami z pary sił P' - siłą wypadkowa z nacisku na dno rowka wpustowego w czopie T-siła tarcia na bocznej...