Regulamin korzystania z Izaac.pl

 1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin określa zasady, na jakich użytkownicy mogą korzystać z Serwisu portal.izaac.pl.
 2. Treści zamieszczane w Serwisie portal.izaac.pl  są dostępne dla wszystkich korzystających z Internetu, chyba że z opisu danej funkcjonalności wprost wynika inaczej, jednakże z pełnej funkcjonalności serwisu portal.izaac.pl mogą korzystać tylko zalogowani użytkownicy.

 

 1. Podstawowa funkcjonalność Serwisu Portal.izaac.pl
 1. Użytkownicy mogą zamieszczać w serwisie portal.izaac.plwybrane przez siebie materiały.
 2. Użytkownicy mogą w każdej chwili skomentować dowolny materiał, jak również odpowiadać na zamieszczone już komentarze.

 

 1. Zasady korzystania z Serwisu Portal.izaac.pl
 1. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkowników w ramach serwisu portal.izaac.pl, a także cel tych działań, powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w szczególności zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania, w tym za treści, jakie zamieszcza w serwisie portal.izaac.pl.
 3. Treści tworzone przez Użytkownika powinny być zredagowane w czytelny sposób, nie mogą mieć charakteru reklamowego i nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów (w tym dobrych praktyk) oraz praw osób trzecich, w szczególności nie mogą zawierać:
  1. wypowiedzi wulgarnych lub obraźliwych, w tym dotyczących innych Użytkowników Portal.izaac.pl
  2. wypowiedzi naruszających zasady dobrego wychowania i netykiety,
  3. treści propagujących przemoc, treści drastycznych, bądź nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii lub konfliktów między narodami,
  4. treści naruszających dobra osobiste (w szczególności wizerunku) lub prawa autorskie osób trzecich,
  5. treści o charakterze pornograficznym.
 4. Niedozwolone jest zamieszczanie w serwisie portal.izaac.pllinków do stron internetowych, na których zawarte są treści, o których mowa w punkcie 5.3. powyżej.
 5. Użytkownik poprzez umieszczenie danych, wizerunku, komentarzy lub innych treści w Serwisie portal.izaac.plwyraża zgodę na wykorzystywanie ich przez serwis na potrzeby prowadzenia Serwisu portal.izaac.pl oraz przez innych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku przez czas nieokreślony.
 6. Użytkownik może zamieszczać jedynie zdjęcia do których publikacji posiada stosowne prawa. Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie jego własnego wizerunku, oraz innych zamieszczonych przez siebie zdjęć w Serwisie portal.izaac.pl, na zasadzie wskazanej w zdaniu uprzednim. Jeżeli zdjęcie przedstawia inną osobę, Użytkownik powinien otrzymać zgodę takiej osoby na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie jej wizerunku.
 1. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej Serwisu Portal.izaac.pl a także przesyłany droga poczty elektronicznej na adres e-mail Użytkowników w przypadkach przewidzianych przez odpowiednie przepisy prawne.
 2. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, serwis poinformuje o tym na stronach Portal.izaac.pl, a w odniesieniu do Użytkowników za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres podany przez Użytkownika.
 3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, RODO oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie.