Drgania wału

Drgania (oscylacje) – procesy, w trakcie których pewne wielkości fizyczne na przemian rosną i maleją w czasie. Każdy element posiada sztywność, która przy wychyleniu (dodaniu energii do układu) generuje siłę reakcyjną, dla której czas reakcji osiąga pewną specyficzną wartość. Układ wychylony o pewnej konkretnej sztywności i tłumieniu będzie oscylował wokół punktu równowagi tak długo jak tłumienie nie zaabsorbuje całkowicie energii wydanej na wychylenie. Częstotliwość z jaką element/układ drży pokrywa się z czasem reakcji siły reakcyjnej dla zadanej sztywności i nazywany jest częstością drgań własnych.

Jeśli częstość drgań własnych pokrywa się z częstością drgań wymuszonych lub jest jego wielokrotnością to dochodzi do zjawiska zwanego rezonansem, którego efektem jest wzrost amplitudy drgań.

W przypadku wałów, jako elementów obrotowych parametrem wyjściowym będzie siła odśrodkowa działająca na wał

Sile tej przeciwdziała siła oporu sprężystości wału – reakcja którą możemy obliczyć ze strzałki ugięcia – dla wału dwupodporowego o sile skupionej w środku długości wału.

Porównując równanie na Pc z równaniem na PB:

Gdzie:

ωkr -prędkość kątowa (prędkość krytyczna), przy której ugięcie rośnie nieskończenie

ωw – prędkość kątowa (częstość drgań własnych) dla drgań własnych.

Prędkość obrotowa krytyczna:

Jeśli częstość wymuszenia ω (w przypadku siły obciążającej stałej dla wału obracającego się – to prędkość kątowa obrotów) i częstość drgań własnych ωw są sobie równe to występuje zjawisko rezonansu. Co prowadzi do niekontrolowanego wzrostu amplitudy i złamania wału.

Do określenia ηkr wystarczy znać:

G – siłę obciążającą wału ciężarem = mg

fg – strzałkę ugięcia występującą na wale przy obciążeniu G

Gdzie :

 g – przyśpieszenie grawitacyjne

Z zasady d’Alemberta :

Fc – siła sprężystości wału

Fo – siła odśrodkowa wału

e -ekscentryczność środka ciężkości

f – dynamiczna strzałka ugięcia

wkr – prędkość kątowa krytyczna wału

w – prędkość kątowa wału

c  -sztywność wału

m – masa skupiona

Nietłumione drgania giętne wału – rezonans

Trzeba uważać żeby nie przejść w rezonans ponieważ energia układu rośnie wtedy do nieskończoności – w praktyce aż do fizycznej granicy właściwości materiałowych.

W praktyce w wyniku tłumienia drgań –poprzez lożyska, histerezę materiału, opory powietrza itp.  – ugięcie dynamiczne wału f nie osiąga wartości nieskończonej. Ponadto wystęuje efekt samo centrowania się wału giętkiego.

Zjawisko samocentrowania -przekroczenie prędkości obrotowej krytycznej dla ω→ to f→ev, wtedy – wypadkowa mimośrodowość dąży do 0.

W przypadku układu o większej liczbie mas:

Istnieją konkretne częstotliwości rezonansowe dla każdej z mas (każdego układu):

Pierwsza częstość ω′ – odpowiada drganiom głównym, pierwszego rzędu.

Kolejne częstości ω″,ω″′częstościom wyższych rzędów.

Najgroźniejsze są drgania pierwszego rzędu  – można obliczyć metodą Kulla

fGn – statyczne ugięcie wału pod ciężarem  Gn , gdy wał obciążony każdym z ciężarów osobno.

 

W przypadku prędkości ponad-krytycznych należy jedynie szybko przejść przez prędkość rezonansową przy zwiększaniu prędkości.

Określić można niebezpieczny zakres prędkości w okolicy prędkości obrotowej krytyczniej. Mieści się on od 0,85ηkr do 1,25ηkr

Sposoby unikania rezonansu:

  • Konstrukcja sztywnych wałów o wysokiej częstości drgań własnych im większa sztywność, tym większa prędkość krytyczna.

 

Drgania skrętne wału – długie wały które mają umieszczone ciężkie masy na sobie, nie mają problemu z częstością drgań skrętnych.

Gdzie:

 

Cs – sztwyność skręcania wału

φ(ms) – kąt skręcenia wału w miejscu przyłożenia momentu skręcającego Ms

I0 – biegunowy moment bezwładności przekroju wału

G – moduł sztywności poprzecznej Kirchoffa

l – długość wału

Dla wałów o „n” stopniach średnicach d1, d2, … , dn i długościach l1, l2, … , ln poszczególnych czopów

 

 

Schemat układu z dwoma masami, drgający skrętnie

 

 

Kąt skręcenia całej długości l:

Sztywność zastępcza:

Długość zastępcza przy założonej jego średnicy dz:

W przypadku wystąpienia sprzęgła sprzęgło można zastąpić odcinkiem wału o długości umownej Ls – długość sprzęgła i średnicy dz – średnica zastępcza wału odpowiadająca sztywności sprzęgła

Zastępcza długość sprzęgła:

gdzie:

dz – dowolna średnica zastępcza

Przyjmujemy pełny okrągły wał o średnicy zastępczej równej średnicą sąsiednich czopó o długości l1z i l2z.

Całkowita długość wału zastępczego:

lz = l1z + l2z + ls

W takim wypadku obliczanie czętsości drgańwłasnych polega na obliczeniu częstości drgań wału o dowolnej średnicy dz i długości zastępczej lz.

Dane liczbowe pozyskane są na podstawie danych rynkowych z różnych lat - określają one wartości orientacyjne służące jedynie w cellu nauki,
aby zastosować prawidłowe, zapewnione wielkości, należy używać  aktualnych norm wydanych przez odpowiednią organizację lub instytucję

Może cię interesować także

Projektowanie wału ze względu na kryterium wytrzymałościowe

Projektowanie wału ze względu na kryterium wytrzymałościowe   Moment wypadkowy gnący w dwóch płaszczyznach XY, XZ przecinających się w osi geometrycznej wałuW przypadku obciążeń zmiennych nie można stosować hipotezy wytężeniowej Hubera, z uwagi na to, iż wał się...

Podział wałów – Informacje ogólne

Podział wałów Wał - część maszyny, najczęściej w kształcie walca, obracająca się wokół własnej osi wraz z zamocowanymi na niej elementami i służąca do przenoszenia momentu obrotowego. Na wale mogą być osadzone koła zębate, piasty, tarcze hamulcowe i inne elementy...

Nie znaleziono żadnych wyników

Nie znaleziono szukanej strony. Proszę spróbować innej definicji wyszukiwania lub zlokalizować wpis przy użyciu nawigacji powyżej.